Ομιλία Έλενας Παναρίτη, εισηγήτριας του Σχεδίου Νόμου Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα», κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  • Αντικείμενο του σχεδίου νόμου Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» είναι η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της από 6 Μαΐου 2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

 • Σήμερα το ζητούμενο είναι να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας έναντι της Ελληνικής Οικονομίας και του Τραπεζικού συστήματος. Ένα ουσιαστικό μέτρο είναι να υπάρξει εγγύηση επαρκούς ρευστότηταςούτως ώστε να μπορέσουν να κινηθούν:
  • η αγορά,
  • οι επιχειρήσεις
  • και οι καταθέτες να νιώθουν ασφάλεια.
 • Το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί μια μεγάλη εκροή καταθέσεων λόγω μεγαλύτερης πολιτικής αστάθειας, κάτι που είναι αποτέλεσμα της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης. Όπως μας ενημέρωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλος χθες στην Επιτροπή Οικονομικών, περίπου 40 δις είναι το ποσό μείωσης των καταθέσεων από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα, έχοντας οδηγήσει πολλές τράπεζες να λειτουργούν στο όριο.
 • Πρέπει λοιπόν να επανακτηθεί η ισορροπία και η εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία ούτως ώστε να ανακοπεί η εκροή καταθέσεων μια πολύ σημαντική πηγή ρευστότητας.

Εδώ ούτε η κυβέρνηση! ούτε η Βουλή! πρέπει να παραμείνει αδρανής σε ότι αφορά την λειτουργία της οικονομίας. Πρέπει να αναλάβει ένα ρυθμιστικό ρόλο.

Σε συνθήκες οικονομικής ομαλότητας μέτρα παρέμβασης στην αγορά τέτοιου τύπου, δεν είναι αναγκαία και ίσως είναι περιττά. Σε περίπτωση όμως κρίσης ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

 • Όταν οι αγορές ήταν πρόθυμες και ανοιχτές για την Ελλάδα οι τράπεζες αντλούσαν κεφάλαια, είτε με πωλήσεις κρατικών ομόλογων, είτε μέσω τιτλοποίησης δανείων ή και έκδοσης τίτλων στις διεθνείς αγορές τίτλων.

Οι αγορές, όμως τώρα είναι κλειστές και οι πιέσεις ρευστότητας ισχυρές. Τόσο οι ιδιωτικές τράπεζες όσο και οι κρατικές, αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξεύρεσης ρευστότητας για αναχρηματοδότηση των υπαρχόντων δανείων τους

 • Στην πράξη έχουν δύο πηγές άντλησης ρευστότητας:
  • Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
  • Ο Έκτακτος Μηχανισμός Παροχής Ρευστότητας (ELA).
 • Έχει κριθεί σκόπιμο να δοθούν εγγυήσεις του Δημοσίου, στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία και θα παρέχει ρευστότητα στις τράπεζες στην Ελλάδα.
 • Το ύψος των εγγυήσεων είναι 60 δις ευρώ!  Όμως με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι θα αντληθούν πολύ μικρότερα ποσά ρευστότητας.

Πρέπει να σημειώσω και να διευκρινίσω ότι η αύξηση αυτή των διαθέσιμων εγγυήσεων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη νέα δανειακή σύμβαση αποφασισμένη στις 27 Οκτωβρίου).

Επίσης πρέπει να διευκρινίσω ότι από τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο ειδικός κανονισμός που ισχύει για την υποστήριξη των τραπεζικών συστημάτων της ευρωζώνης, προβλέπει ρητά ότι αυτά τα ποσά δεν εγγράφονται ούτε στο έλλειμμα ούτε στο χρέος. Άρα, δεν επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης με τα ποσά αυτά, είναι μια σύμβαση στην πραγματικότητα πίστης, διότι η τραπεζική πίστη λειτουργεί με βάση ορισμένους κανόνες και στο μέτρο που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πίστη απέναντι σε αυτά που λέει το ελληνικό δημόσιο νομοθετώντας, στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πίστη απέναντι στις κεντρικές τράπεζες που είναι μέλη του ευρωσυστήματος.

 • Πως λειτουργεί αυτή η εγγύηση:

Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται την ρευστότητα των τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα, η οποία δίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από τη μεριά της η Τράπεζα της Ελλάδος αντισταθμίζει αυτή την ρευστότητα με συγκεκριμένες εξασφαλίσεις των τραπεζών.

Επί των άρθρων

Με το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π), η οποία καταμερίζεται σε δύο άρθρα. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται η από 6.5.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα», όπου το ύψος της εγγύησης αυξάνεται από τα 15 δις ευρώ στα 60 δις ευρώ.

 • Με την παράγραφο 1 το συνολικό ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ.
 • Με την παράγραφο 2 το χρονικό όριο κατά το οποίο μπορεί να παρέχεται η εγγύηση παρατείνεται έως 31.12.2012.
 • Με την παράγραφο 3 καθορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει τις κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος με το άρθρο 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται η έναρξη της ισχύος της από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τροπολογία

Έχει κατατεθεί μία (1) Υπουργική τροπολογία του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία:

α) Ορίζεται ότι για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,  πέραν των άλλων τυπικών προσόντων, επιθυμητό είναι να έχουν διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά θέματα. Η προσθήκη αυτή εισάγεται μετά από σχετική σύσταση της τρόικα, η οποία αποτυπώνεται στο πρόσφατο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής.

β) Παρατείνεται η διάρκεια της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά δύο έτη (δηλαδή από πέντε σε επτά) για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί, υπάγονται ή θα υπαχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004 και αφορούν στην απόκτηση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού επιχειρήσεων.

Μία παράταση κατά δύο έτη από πέντε σε επτά του υπολοίπου των δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα ήταν ένα μέτρο που θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις στην δυσχερή οικονομική συγκυρία και, κατ’ αποτέλεσμα, θα έδινε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κερδοφορία. Η προτεινόμενη παράταση είναι θετική και για το δημόσιο, δεδομένου ότι θα επιμηκύνει και αυτό την καταβολή των επιδοτήσεων του ν. 3299/2004.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ να υπερψηφίσετε την Κύρωση Πράξης του εν λόγω Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σας ευχαριστώ πολύ!